La segona llei de la termodinàmica musicada

Una altra notícia que m’arriba de Benito Navarro. En aquesta ocasió no és un experiment sinó una cançó, però resulta curiós i molt gratificant que un grup musical abordi en aquest termes tant científics la problemàtica energètica.

Es tracta del grup musical THE MUSE, que ha editat un àlbum amb el títol The Second Law” (of Thermodynamics). Us enllaço la cançó central The 2nd Law: Unsustainable i, a continuació, us fico la lletra que recita la presentadora i que canten ells:

All natural and technological processes ( Tots processos naturals o tecnològics)
Proceed in such a way that the availability (se comporten de tal forma que la disponibilitat)
Of the remaining energy decreases. (de l’energia que queda disminueix.)
In all energy exchanges, if no energy (En tots els intercanvis energètics en un sistema)
Enters or leaves an isolated system, (aillat, si no entra ni sur energia)
The entropy of that system increases. (l’entropia del sistema augmenta.)
Energy continuously flows from being (L’energia flueix contínuament des de estar)
Concentrated to become dispersed, (concentrada fins dispersar-se,)
Spread out, wasted and useless. (dissipada, desaprofitada e inútil.)
New energy cannot be created and high grade (No pot crear-se nova energia)
Energy is being destroyed. (y l’energia d’alta qualitat es destrueix.)
An Economy based on endless growth is (Una economia basada en el creixement sense límits és
UNSUSTAINABLE (INSOSTENIBLE)

UNSU… UNSUSTAIN UNSUSTAIN UNSER
UNS’ UNS’ UNSUSTAINER UNSUSTAINER
UNSU… UNSUSTAIN UNSUSTAIN
UNS’ UNS’ YOU’RE UNSUSTAINABLE (Ets insostenible)

UNSUSTAINER, UNSUSTAINER, SSSTAINER.

The fundmental laws of thermodynamics will (Les lleis fonamentals de la Termodinàmica
Place fixed limits on technological innovation (fiquen límits a la innovació tecnològica )
And human advancement. (i a l’avanç humà.)
In an isolated system; the entropy (En un sistema aïllat, l’entropia)
Can only increase (només pot augmentar)
A species set on endless growth is (que el conjunt d’una espècie visqui creixent sense límits és)
UNSUSTAINABLE (INSOSTENIBLE)

UNSU… UNSUSTAIN UNSUSTAIN UNSER
UNS’ UNS’ UNSUSTAINER UNSUSTAINER
UNSU… UNSUSTAIN UNSUSTAIN
UNS’ UNS’ YOU’RE UNSUSTAINABLE

Si voleu més cançons, teniu l’àlbum sencer o per separat, com aquesta altra també “amb missatge”.